ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ တရားစြဲမႈ ႐ုပ္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆုိ | DVB