အေမရိကန္ေတာမီး ေနအိမ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ ကူးစက္ႏုိင္ | DVB