ျမန္မာသီလ၀ါ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ရွယ္ယာ သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီ | DVB