အယ္ကိုင္ဒါအဖဲြ႔ခဲြတခု အီရတ္ႏုိင္ငံ တီကရစ္ၿမိဳ႕ကုိ သိမ္းပုိက္ | DVB