ဆီးရီယားတြင္ အေသခံဗံုးခဲြသူတဦးဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ | DVB