လိႈင္သာယာ- ဟသၤာတ ရထားလမ္းပိုင္း သိမ္းဆည္းေျမ ေလ်ာ္ေၾကး ၄ ဘီလီယံ ေပးမည္ | DVB