သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမျပန္ရေရး မအူပင္ လယ္သမားမ်ား ထြန္တုံးတိုက္ပြဲစတင္ | DVB