ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ညႊန္ၾကားခ်က္ ျပဳျပင္ေပးရန္ FDA ေတာင္းဆို | DVB