ဗင္နီဇဲြလားသမၼတကို ဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပသူေတြႏွင့္ ရဲေတြ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြား | DVB