ယူကရိန္းရွိ လူဟန္႔စ္ႏွင့္ စလာဗီယန္႔စ္ၿမိဳ႕တြင္ ခြဲထြက္ေရးအတြက္ လူထုုဆႏၵခံယူပြဲလုုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ | DVB