ယင္းလပ္အစိုးရ ဆန္၀ယ္ယူေရး တာ၀န္မဲ့လုပ္ခဲ့ဟု ထုိင္းအမ်ဳိးသားေကာ္မတီေျပာ | DVB