ျမန္မာေရႊ႔ေျပာင္းအလုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ရရွိရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းမည္ | DVB