ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ေက်ာင္းသူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ျပန္ေပးဆဲြခံရမႈ၊ ဖိဖိစီးစီးလုပ္ရန္ အစုိးရကုိ ဆႏၵျပ | DVB