ဖိလစ္ပိုင္တြင္ လိင္မႈႏွီးႏြယ္ရာဇ၀တ္မႈ တိုုက္ဖ်က္ေရး စစ္ဆင္ေရး၊ လူ ၅၈ ဦး ဖမ္းဆီး | DVB