ေတာင္ကုိရီးယား နစ္ျမဳပ္သေဘၤာ၊ ေသဆုံးသူ ၆၄ ဦး ရွိၿပီ | DVB