ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕မွာ ဆုိးေဆးပါတဲ့ စိမ္းစားငပိေတြ သိမ္းဆည္းဖ်က္ဆီး | DVB