ကရိုင္းမီယားဆႏၵခံယူပြဲ တရားမ၀င္ဟု အေမရိကန္ေျပာ | DVB