အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔တြင္ျပဳလုပ္မည္ | DVB