စာေရးဆရာအခ်ဳိ႕ကို ေဟာေျပာခြင့္တားဆီးမႈ ျမန္မာကေလာင္ရွင္မ်ားအဖြဲ႔ ကန္႔ကြက္ | DVB