ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတြင္း တရုတ္ ေရတပ္ စစ္ဆင္ေရးေလ့က်င့္ | DVB