ကမၻာ့ဘဏ္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၀၀ ကို က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ ၃၀ ေထာက္ပံ့သြားမည္ | DVB