ထုိင္းအစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ဆႏၵျပသူတြ မဲရုံေတြကို ပိတ္ဆို႔ ဆႏၵျပ | DVB