လက္ရွိ ထိုင္းအစိုးရကို ေထာက္ခံသည့္ ရွပ္နီေခါင္းေဆာင္ ေသနတ္ပစ္ခံရ | DVB