ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးမရရွိသည့္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းေျမေနရာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ပိတ္ဆို႔တားဆီး | DVB