လႊတ္ေတာ္ထဲက တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြ သဘာ၀က်က် ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ဳိးျဖစ္သင့္ | DVB