ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ စက္ဘီးျဖင့္ အိ္ပ္ခ်္အိုင္ဗြီပညာေပးသူ ရွမ္းျပည္ေရာက္ရွိ | DVB