အိုးအိမ္ရွားပါးမႈက ျမန္မာျပည္ တိုးတက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ | DVB