မူးယစ္ေဆး၀ါးမႈျဖင့္ ၃ ႏွစ္အတြင္း လူ ၁ ေသာင္းခဲြခန္႔ကုိ ဖမ္းဆီး | DVB