ထုိင္းအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ကို လူသတ္မႈျဖင့္ တရားစြဲ | DVB