အာဏာ႐ွင္စနစ္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့က်န္းမာေရး အဆုိး႐ြားဆုံးျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚစုေျပာ | DVB