အီးယူ-ျမန္မာ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ဖိုရမ္ စတင္က်င္းပ | DVB