ဘလူခ်စ္စတန္ က အကဲစမ္းလာေနတဲ့ ငလ်င္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္း | DVB