ဆီးဂိမ္းကာလ တည္းခုိေနထုိင္ေရး အဆင္သင့္ျဖစ္ျပီ – ေမးျမန္းခ်က္ | DVB