ေကအိုင္အို လြတ္လပ္ေရး ေတာင္းခံမႈ တ႐ုတ္လက္မခံ | DVB