မေလးေရာက္ ျမန္မာမ်ားကိုကူညီရန္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ့ ထြက္ခြာ | DVB