တရားမ၀င္စားေသာက္ကုန္အမ်ားစု ထုိင္းနုိင္ငံက တင္သြင္းဟုဆုိ | DVB