အဂတိလုိက္စားမႈ စြပ္စဲြခ်က္ျဖင့္ ပါကစၥတန္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နွင့္ ၁၅ ဦးကုိ ဖမ္းဆီးရန္ အမိန့္ထုတ္ | DVB