လုပ္ၾကံခံရသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားနုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အမွတ္တရေနရာ ရန္ကုန္တြင္ တည္ေဆာက္မည္ | DVB