ဗဟိုဘဏ္ ညြွႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ဘဏ္၀န္ေဆာင္မႈ အျပည့္မေပးနုိင္ | DVB